Skip til primært indhold

CKV’s gatekeepere og din rådgivning

Altid en grundig faglig vurdering.

Hvad er en gatekeeper?

En gatekeeper inden for sundhedssektoren refererer til en person eller enhed, der fungerer som en mellemmand i borgerens sundhedspleje. Formålet er at koordinere og effektivisere vejen gennem sundhedssystemet som en støtte til borgeren i det tværsektorielle samarbejde.

Inden for sundhedsområdet anvendes begrebet gatekeeper om de personer, som er med til at rådgive og vejlede om diverse tjenester og behandlinger i forbindelse med fx en synsnedsættelse. Gatekeepere kan i disse tilfælde være øjenlæger, optikere eller andet sundhedsfagligt personale, der først vurderer og udreder borgeren synsfunktion for derefter at rådgive borger såvel som kommune om aktuelle muligheder. Gatekeeperens fornemmeste opgave er at sikre, at borgeren henvises til de rette specialister ud fra individuelle behov.

Borgere med nedsat synsevne

Når borgere oplever, at deres syn bliver markant dårligere, opsøger de ofte egen læge eller øjenlæge. Lægen undersøger borgerens synsfunktion ud fra visus (synsstyrken) og undersøger, om der er øjensygdomme, der påvirker synsfunktionen.

Ved normalt syn er synsevnen eller synsskarpheden på 100% (visus 6/6) på begge øjne. Borgeren vurderes svagtseende ved enten a) en synsevne nedsat til 32% på bedst seende øje med korrektion (brille eller linse) (visus 6/18), b) et synsfelt mindre end 20⁰ eller hemianopsi og/eller c) nedsat funktionelt syn.

Borgere med en alvorlig synsnedsættelse placeres i en af to personkredse alt efter, hvilken gruppe de tilhører – enten medicinsk-optisk, hvis der foreligger en varig øjensygdom, eller svagsyn, hvis borgeren har en markant nedsat synsevne.

Hvad siger Serviceloven?

Ifølge Servicelovens §112 skal kommunen bevilge svagsynsoptik til borgeren, når et af førnævnte kriterier er gældende. Der kan dog opstå en udfordring, da adskillelige borgere med en bedre synsevne end 32% (visus 6/18) stadig oplever store udfordringer i hverdagen. Borgerens læsesyn eller synsfelt kan være påvirket i sådan en grad, at det funktionelle syn er nedsat. Men hvordan måles det funktionelle syn, og hvem skal afgøre, om borgerens udfordringer er alvorlige nok til, at kommunen vil bevilge de fornødne hjælpemidler?

Gatekeeperen på CKV

Specialoptiker, Michael Smidt, arbejder på CKV. Her møder han i sit arbejde flere borgere, som enten er blevet henvist til CKV, eller som selv har henvendt sig, fordi de oplever udfordringer i hverdagen på grund af nedsat syn, men hvor deres synsevne er vurderet bedre end 32%. Michael foretager diverse test og undersøgelser, hvor han sammenholder borgerens synsevne med resultater af kontrastmålinger og læseundersøgelser. Herudfra vurderer Michael, om borgerens funktionelle syn indfrier retten til at modtage svagsynsoptik ifølge Servicelovens §112.

Michael er en af CKV’s såkaldte gatekeepere. Som gatekeeper vejleder Michael både borger og kommune, sådan at kommunen kun finansierer de borgere, som ifølge lovgivningen har brug for svagsynshjælpemidler til synsudfordringerne i hverdagen. Af statistik fra første halvår af 2023 fremgår det, at 45% af de borgere, som Michael har undersøgt, er vurderet til at tilhøre personkredsen svagsyn og er dermed berettiget til svagsynsoptik af kommunen. De resterende 55% havde ikke tilstrækkeligt nedsat syn til at tilhøre personkredsen. Hvis borgerens syn ikke vurderes at være tilstrækkeligt nedsat i forhold til definitionerne, tilbyder Michael rådgivning og vejledning til borgeren om, hvordan borgeren i hverdagen alligevel kan kompensere for sit nedsatte syn.

Kontakt CKV’s synsrådgivning

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du (eller en du kender) er berettiget til svagsynsoptik, er du velkommen til at kontakte CKV’s synsrådgivning. CKV tilbyder rådgivning til både professionelle og borgere.

yngre, smilende mand med laptop
APPFWU01V